ವಾರದ ಮಾತುಕತೆ 23|ತಾಳೆಪತ್ರಗಳು|#VaaMa

No comments

ತಾಳೆ ಗರಿಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲಿ ಕರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ತಾಳೆ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s