ವಾರದ ಮಾತು-ಕತೆ 3

No comments

ವಾರದ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂರನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ..ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s