ಜನ ವರಿ ಯ ಹೊಸ ವರುಷ

No comments

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವ
‘ಜನವರಿ’ ಯು, ತಂದು.
ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಜನ, ‘ವರಿ’ ಯ ಮರೆತಿಂದು.
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಣುವೆವು
ಅದನು ಜನವರಿತಂದು….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s