ಕಗ್ಗದ ಅರ್ಥ

No comments

ಕಗ್ಗವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಅದನ್ನು personality development ಗಾಗಿಯೂ ಓದುತ್ತಾರೆ. Doubt clearence ಗೆ ಓದುತ್ತಾರೆ, High level thinking ಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ, Philosophy ಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಎಂದೂ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಓದುಗರ ಆಸ್ಥೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s