ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತೊಂದು ದೊರೆತರೆ…

No comments

ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತೊಂದು ದೊರೆತರೆ
ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇಹದ ಚಿಂತೆ
ಹತ್ತೂರ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಗುಂಡಾರ
ಸುತ್ತಿ ಪರದತ್ತಿರ ನಿಂತೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡೊಂದು ನೆಟ್ಟಗೆ ಆದರೆ
ಮತ್ಯಾಕೆ ತಟ್ಟೀತು ಚಿಂತೆ
ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯ ನೆವದಿ, ತೊಟ್ಟಾಭರಣದ ನೆವದಿ
ರಂಗನ ಕಂಡೊರು ಉಂಟೆ

ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಲಗಲು
ಇಷ್ಟ ದೈವಕೆ ಬಿಡು ಚಿಂತೆ
ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕರಗದೆ ಬಿಡದುಷ್ಟ
ಲೋಕವೆ ಮಾಯದ ಸಂತೆ

ಹುಟ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಿರುವೆ ಸಹವಾಸ
ಬದುಕೊಂದು ಜಂಜಾಟವಂತೆ
ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ
ಇಟ್ಟೀರು ಹರಿ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ

ನಿನ್ನರಿವು ನನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವಂತೆ
ಜ್ಞಾನವೇ ನೀನಾಗಿ, ಧ್ಯಾನವೇ ನಾನಾಗಿ
ಇನ್ನೇಕೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿಂತೆ

– ಗುರುಪಾದ ಬೇಲೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s