ಹರಿಯ ಬಿಡಲುಬೇಡ

No comments

ಹರಿಯ ಬಿಡಲುಬೇಡ ಮನವೇ
ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಬಿಡಲು ಬೇಡ ಮನವೇ

ಚಿತ್ತ ಹರಿಯ ಬಿಡಲು ಬೇಡ
ಮತ್ತೆ ಹರಿಯ ಮರೆಯ ಬೇಡ
ಮುಕ್ತಪ್ರಾಣನಾ ಹರವು ಅರಿವಾಗೋವರೆಗೆ

ಹರಿವ ಜೀವ ನದಿಯ ದಾಟೆ
ಹರಿಯ ಹರಿಗೋಲೇ ಸಾಟಿ
ಹರಿಕಾರನಾ ಕರೆಯೋ ತೀರ ಸೇರೋವರೆಗೆ

ಹರೆಯ ಪಾರ ಮೀರಿ ಹರಿಯೇ
ಹರಿವ ಧಾರೆ ಪಾಪ ಕಳೆಯೇ
ಅರಿಪೀಡನಾ ನೆನೆಯೋ ಹರಕೆ ತೀರೋವರೆಗೆ

ಹರಿವಾಣವ ಹಿಡಿಯಲೇಕೆ
ಹರಿಶಿನವ ಹಚ್ಚಲೇಕೆ
ಹರ್ಯಕ್ಷನಾ ಕರುಣೆ ಪೊರೆದಿರೋವರೆಗೆ

ಹರದಾರಿ ನಡೆಯ ಬೇಡ
ಹರಸಾಹಸ ಪಡಲೂ ಬೇಡ
ಹರಿನಾಮವ ಭಜಿಸೋ ಪಾರುಗಾಣೋವರೆಗೆ

31-03-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s