ನೀ ಬಂದದ್ದರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ…

No comments

ನೀ ಬಂದದ್ದರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಹರಿಯೇ
ನೀ ಬಂದಾಗಾ.
ನೀ ಬಂದದ್ದರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ

ಶಿಶುವಾಗಿರೇ ಬಂದೆ ನೀನೇಯೇ ನಾನೆಂದೆ
ನನ್ನೋಳಗಣ ನಿನ್ನ ನಾನಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ವಟು ನಾನಾದಾಗ ದಿಟದಲಿ ನೀನಿದ್ದೆ
ನಿನ್ನಾಟಪಾಟವು ನನ್ನೋಟಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ನೀ ಬಂದದ್ದರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ

ಕೌಮಾರ್ಯದೀ ನೀನು ಮಾರನ ಮರೆ ನಿಂದೆ
ಮರೆತೆನೆಂದೆನಿತೂ ನಾನಾಗ ಮರುಗಲಿಲ್ಲ
ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಾ ದೋಣಿಯಾ ಕಟ್ಟಲೊರಟೆ
ತುಂಬಿದಾ ಸಾಗರ ಕಂಡೊಟ್ಟಾರೆ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ
ನೀ ಬಂದದ್ದರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ

ಭಂಗುರವಾದಂತ ಬಂಧನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
ರಂಗಾ ನೀ ಕರೆದಾರೂ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಮೈ ಮನ ಮುದುಡಲು ನಿನ್ನರಿವಾಯಿತಲ್ಲ
ಅರಿವಾದರೇನೋ ಹರಿಯೇ
ಭವದಾ ಋಣ ಮುಗಿಯೀತಲ್ಲ

14-05-2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s