ದೇಹಾತ್ಮ …

No comments

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರಯ್ಯಾ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಯ ಅರಸಿ ಬಂದಿಹೆವು

ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ತಾಣ
ನೀವಟ್ಟಿದಾ ಒಡನೆ ಹೊರಡುತಿಹೆವು

ನಿವಾಸಿಕರ ಮನೆಗಿಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿಹೆವು
ಗುರುಕರುಣೆಯಾ ಕೋರಿ ಅಂತೆವಾಸಿಗಳು

ಬೇಡ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಬೇಡ ಕದವಗುಳಿಯ ಗೊಡವೆ
ಇರಲಿ ನವ ಕಿಟಕಿಗಳು ಬೆಳಕ ತರಲು

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಬೇಡ ಭೂರಿ ಭೋಜನವು
ಅರಿವು ನೀಡಿರಿ ಸಾಕು ಅಳಿಯೇ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು

ಮುಜುಗರದ ಜೀವನದಿ ಅಜಗರನ ನೆರಳಿಹುದು
ನರಳಿಕೆಯ ದೇಹ ತೊರೆದರಳಲಿ ಮನವು

ಸತ್ಕಾರವು ಬೇಡೆಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಬೇಕು
ಪರಮ ಸತ್ಯವ ತಿಳಿಯೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರು ನಾವು

ನೀವೆಮೆಗೆ ವಾಹನವು ಮುಗಿವ ಮನ್ನವಿಂಧನವು
ಪಡೆಯಿರಾತ್ಮನಾ ಸೇರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಒಲವು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s